การรายงานทางบัญชีเป็นเครื่องมือการจัดการระดับองค์กร

ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งองค์กรไม่ว่าจะเป็น บริษัท บริษัท ร่วมหุ้นหรือ บริษัท ร่วมหุ้นจะพบว่า "งบบัญชี" นอกจากนี้บทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับระบบการเก็บภาษีใด ๆ และไม่ว่าจะมีผลกำไรหรือไม่ก็ตาม

งบการเงิน
สิ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินและมันคืออะไร? เกี่ยวกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เช่นคำดังกล่าวทำให้เกิดความกลัว แต่ในความเป็นจริงมันเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ บริษัท ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์กำไรการสูญเสียของกิจการการมีหนี้สิน เอกสารจัดทำขึ้นสำหรับระยะเวลาการรายงานบางอย่าง (เดือนไตรมาสครึ่งปีปี) รายงานทางบัญชีต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานของรัฐ (การตรวจสอบภาษีกองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) พนักงานบางส่วนของ บริษัท ผู้ลงทุนและคู่สัญญา มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเสียงการกำหนดทิศทางของการพัฒนาของ บริษัท การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรม

ในหลาย ๆ รูปแบบการรายงานที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจกรรมขององค์กรจากระบบภาษี ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท มีดังนี้งบดุลและงบดุลรายงานเกี่ยวกับกระแสเงินสดรายงานการเปลี่ยนแปลงทุนและรายงานผลกำไรและขาดทุน

บัญชีศูนย์
นอกเหนือไปจากเอกสารเหล่านี้แล้วยังคงมีอยู่จำนวนหนึ่งอื่น ๆ ไม่น้อยแรงงานมากและมากมาย อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าแบบฟอร์มดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายและองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ระบบภาษีอากรทั่วไป (ESS) นอกจากนี้ยังมีระบบสิทธิพิเศษเช่น USN (ระบบภาษีแบบง่าย), UAT (ใบรับรองการเกษตรฉบับเดียว) หรือภาษีรายได้เพียงครั้งเดียว (UTII) สำหรับ บริษัท ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวงบการเงินที่หน่วยงานของรัฐจะต้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยจะมีเพียงเอกสารเพียง 2-3 ฉบับสำหรับรอบระยะเวลารายงานเท่านั้น เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่รัฐกำหนด แต่ฝ่ายบริหารของ บริษัท หนึ่ง ๆ อาจต้องการให้แผนกบัญชีจัดทำรายงานเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความคิดเห็นผิดพลาดของผู้เริ่มต้นจำนวนมากคือผู้ประกอบการที่หากกิจกรรมของ บริษัท ของพวกเขาไม่ได้ดำเนินการพวกเขาจะรอดพ้นจากการลงทะเบียนและการส่งรายงาน ไกลจากมัน ในกรณีเช่นนี้องค์กรให้งบการเงินเป็นศูนย์

งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

การระคายเคืองดูค่อนข้างเป็นธรรมชาติกรรมการและนักบัญชีของ บริษัท เกี่ยวกับคิวมากในการตรวจสอบภาษีหรือตัวอย่างเช่นในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เราจะต้องเสียเวลาพลังงานและเส้นประสาทก่อนที่คุณจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ตรวจการ ช่วยลดความยุ่งยากในชีวิตของงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เกือบทุกรูปแบบในทุกหน่วยงานของรัฐสามารถส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ในการทำเช่นนี้คุณต้องซื้อซอฟต์แวร์พิเศษหรือติดต่อบริการของ บริษัท ตัวกลาง ควรสังเกตว่าเมื่อส่งเอกสารต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การคุ้มครองที่เชื่อถือได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง