การจัดทำงบการเงิน

ตามกฎหมาย "On Accounting N 113-XVI"สหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นลูกบุญธรรมในปี 2007 เพื่อจัดระเบียบการจัดทำงบการเงินที่องค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีจะต้องหัวหน้า ข้อกำหนดเหล่านี้นำไปใช้กับองค์กรและองค์กรทั้งหมดที่ลงทะเบียนในอาณาเขตรัสเซีย

ประโยชน์ของการรายงานทางการเงิน

รัฐไม่ได้โดยไม่มีเหตุผลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหานี้ ท้ายที่สุดแล้วการจัดทำงบการเงินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้การคำนวณผิดพลาดในเวลาที่เหมาะสมและปราศจากข้อผิดพลาดภาษีและจ่ายให้กับงบประมาณ ซึ่งในทางกลับกันมีส่วนช่วยในการทำงานที่ประสบความสำเร็จของโครงสร้างที่ไม่ใช่การผลิต ดังนั้นรัฐเองก็กำลังพัฒนาและได้รับแรงผลักดัน

นอกจากนี้ระบบที่ถูกต้องการจัดทำงบการเงินมีส่วนช่วยให้การพัฒนาธุรกิจของ บริษัท เป็นไปตามแผนที่วางไว้และประสบความสำเร็จซึ่งเมื่อรวมกับ บริษัท อื่น ๆ ก็มีผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

มีโอกาสเห็นการคำนวณรายเดือนผลลัพธ์ทางการเงินซึ่งรวมถึงการประมวลผลและการจัดระบบข้อมูลเชิงตัวเลขของการดำเนินงานทางการเงินและธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการในช่วงเวลานี้ในรูปของตัวเงินกรรมการของ บริษัท สามารถประเมินสภาพทางการเงินของ บริษัท

การรายงานทางการเงินคืออะไร

จัดทำงบการเงินอย่างเป็นระบบชุดของผลลัพธ์ทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินขององค์กรในช่วงเวลาหนึ่ง มันถูกรวบรวมโดยใช้บัญชีแผนในตารางบัญชีสมุดรายวันการสั่งซื้อหรือการลงทะเบียนอื่น ๆ และมีตัวชี้วัดทางการเงินเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินหลักทรัพย์และอื่น ๆ รวมถึงภาษีภาระผูกพัน

การใช้ประโยชน์จากงบการเงินนั้นชุดของตัวบ่งชี้พิเศษ องค์ประกอบหลักของงบการเงินคือกลุ่มหรือส่วนของการบัญชีเช่นสินทรัพย์ส่วนทุนหนี้สินค่าใช้จ่ายรายได้ผลขาดทุนและกำไร

สินทรัพย์ทุนและหนี้สินเป็นตัวบ่งชี้สินทรัพย์และเงินสดที่ บริษัท ถืออยู่รวมถึงแหล่งเงินทุนในรอบระยะเวลารายงาน องค์ประกอบที่เหลือสะท้อนถึงธุรกรรมทางการเงินและธุรกิจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์และหนี้สิน การสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางการเงินในองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำโดยใช้แบบฟอร์มการรายงานที่เหมาะสม

รูปแบบของงบการเงิน

การใช้ประเภทรายงานจะดำเนินการคำแนะนำในธรรมชาติ ดังนั้นรูปแบบสามารถพัฒนาได้โดยองค์กรเอง PBU 4/99 กำหนดบทบัญญัติทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับพวกเขา ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

- รายงานการเปลี่ยนแปลงทุนถาวรและหมุนเวียน

- งบดุลของ บริษัท

- รายงานการใช้เงินเป้าหมาย;

- รายงานที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกองทุน

- ภาคผนวกเพื่อความสมดุล;

- รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินการอธิบายถึงผลกำไรและขาดทุน

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่มีความรับผิดชอบไม่รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นตัวแทนของการจัดทำงบการเงินในรูปแบบของ N 3 (งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุน) ในรูปแบบของ N 4 (งบกระแสเงินสด) ในรูปแบบของ N 5 (เสริมงบดุล) คำอธิบายที่ชัดเจน จากรูปแบบข้างต้นทั้งหมดรายงานหลักคือการสูญเสียและกำไรและงบดุล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง